.:Algemene Voorwaarden:.
VOORWAARDEN
De Save.Web-Share.nl dienst (de "Dienst") wordt u aangeboden door SaveFavo onder de voorwaarden ("Voorwaarden") die in deze overeenkomst worden aangegeven. Door middel van het invullen van deze registratie verklaart u dat u: (i) Gerechtigd bent om te tekenen voor eventuele andere gebruikers van uw portal.. (ii) alle voorwaarden in dit document begrijpt en accepteerd, inclusief de beperkingen betreffende aansprakelijkheid die in sectie 11 en 12 beschreven worden.

DIENSTBESCHRIJVING
De Dienst stelt een gebruiker in staat om webpagina's op te slaan door middel van het opslaan van de URL van een pagina ("Content") in zijn/haar eigen portal. De gebruiker kan zijn favorieten opvragen door naar zijn eigen portal te gaan en de gevraagde URL te selecteren. Indien een gebruiker een pagina vindt die hij/zij wil toevoegen aan zijn/haar portal kan hij/zij dit doen door de optie "Link Toevoegen" te selecteren, waardoor de URL wordt toegevoegd aan zijn persoonlijk portal. SaveFavo geeft de gebruiker de mogelijkheid om URL's op te slaan onder een privé gedeelte dat alleen toegankelijk is middels een gebruikersnaam en passwoord. Dit password is alleen bekend bij de gebruiker. Voor een uitgebreidere beschijving van de Dienst verwijzen we naar de homepage http://www.Save.Web-Share.nl waarop u ook in een helpfile de beschrijving van de functionaliteiten kunt vinden.

1. REGISTRATIE
Om gebruik te maken van de Dienst, moet de gebruiker het registratiescherm invullen. Als onderdeel van het registratieproces, stemt u in om: (1) zeer beperkte informatie (username en e-mail adres) over uzelf te verschaffen en deze informatie compleet en juist in te vullen. (2) Deze gegevens te onderhouden zodat deze actueel, compleet en juist blijven. SaveFavo behoudt zich het recht voor om de Dienst te weigeren aan een gebruiker zonder nadere opgaaf van redenen.

2. GEBRUIK VAN LOGO'S EN SOFTWARE
De naam SaveFavo en het SaveFavo logo zijn trademarks van SaveFavo en mogen als zodanig niet gebruikt worden zonder de schriftelijke toestemming van SaveFavo. Het is niet toegestaan om gedeelten van de software die in het SaveFavo portal gebruikt wordt, te kopiëren of op een andere wijze te gebruiken in een andere dienst. Alle rechten die niet specifiek genoemd worden in deze overeenkomst zijn voorbehouden aan SaveFavo.

3. SERVICE
(a) Tijdens het registratieproces, wordt u gevraagd om een gebruikersnaam en een password in te geven. Indien de gebruikersnaam reeds in gebruik is, zal dit tijdens de registratie aangegeven worden. U stemt ermee in om zorgvuldig om te gaan met uw passwoord en gebruikersnaam en stemt ermee in dat u ten alle tijden als enige verantwoordelijk bent voor het onderhouden en beschermen van de vertrouwelijkheid van uw passwoord en gebruikersinformatie. Tevens stemt u ermee in dat u verantwoordelijk blijft voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. Indien uw password, gebruikersnaam en/of account gebruikt wordt door ongewenste personen, of indien u dit vermoedt, zult u SaveFavo hiervan direct op de hoogte stellen. SaveFavo zal het password vervolgens resetten en u wordt verzocht dit password vervolgens zo snel mogelijk te wijzigen om verder misbruik te voorkomen. Als u er zelf voor kiest om een nieuwe gebruikersnaam aan te maken, betekent dit dat u geen gebruik meer kunt maken van de reeds toegevoegde URL's op uw eigen portal. De gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat het publieke deel van de dienst beschikbaar is voor iedereen die toegang heeft tot het Internet. Tevens mogen de ingegeven URL's gebruikt worden voor statistische en analyse-doeleinden waarvan SaveFavo of één van haar partners denkt dat deze van voordeel zijn voor de gebruiker. Door deze voorwaarden te accepteren geeft u aan hier geen bezwaar tegen te hebben. (b) U begrijpt en stemt ermee in dat SaveFavo op geen enkele wijze de informatie op uw persoonlijke portal onderzoekt of reviewed, met uitzondering van hetgeen aangegeven onder punt a. (c) Zaken die gedaan worden met adverteerders op de Dienst, inclusief de levering van en betaling voor goederen en diensten en enige andere voorwaarden, garanties, etc. zijn puur en alleen een overeenkomst tussen de adverteerder of derde partij en uzelf. SaveFavo heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke afspraken en kan dus ook niet aansprakelijk gesteld worden in deze.

4. Gebruikersrichtlijnen
Het recht om de Dienst te gebruiken is aan u persoonlijk toegewezen. U kunt dit recht verkregen hebben als individu of als bedrijfsentititeit, maar u stemt ermee in om het gebruik van de Dienst niet verder te verkopen. U bent verantwoordelijk voor de inhoud van uw eigen portal. SaveFavo behoudt zich echter het recht voor om actie te ondernemen indien SaveFavo denkt dat u of uw gebruik van de Dienst het recht van anderen aantast of tegen enigerlei wetgeving of regels in deze voorwaarden ingaat of ingaat tegen ethische zaken. Uw gebruik van het portal valt onder de lokale, regionale of nationale regel- en wetgeving. U stemt ermee in om: (1) U te houden aan alle wetten en regels die van toepassing zijn op het gebruik van het portal, zoals aangegeven in deze voorwaarden. (2) De netwerken waarvan de dienst gebruik maakt niet te saboteren. (3) De Dienst niet te gebruiken om in te breken op het copyright, patent of ander recht van een derde partij. (4) Geen onwettige, bedreigende, beschadigende, vulgaire, obscene of ander bezwaarlijk materiaal in de URL's op te nemen. (5) Andere gebruikers van de Dienst niet te zullen storen in het gebruik en genot van de Dienst. Indien u zich niet aan deze regels houdt, behoudt SaveFavo zich het recht voor om u te verwijderen uit de Dienst.

5. PRIVACY
SaveFavo maakt geen gebruik van uw persoonsgegevens zoals uw naam en email adres. Door middel van het accepteren van deze voorwaarden stemt u ermee in dat uw anonieme persoonlijke gegevens gebruikt mogen worden voor het rapporteren en analyseren zonder enige beperkingen en het aanbieden van diensten waarvan SaveFavo of zijn partners denken dat dit van voordeel kan zijn voor de gebruiker. In het geval dat een derde partij of de overheid SaveFavo rechtsmatig dwingt om persoonsgegevens af te staan, zal SaveFavo dit moeten doen. De gebruikers worden hiervan echter op de hoogte gesteld.

6. LINKS NAAR ANDERE SITES
Alle URL's in de Dienst stellen U in staat het portal te verlaten. Deze links vormen geen onderdeel van de aangeboden dienst en SaveFavo is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's. De inhoud van de pagina valt onder de verantwoordelijkheid van eigenaar van deze pagina.

7. WIJZIGINGEN
SaveFavo kan deze voorwaarden ten alle tijden wijzigen door: (i) een nieuwe versie van de voorwaarden op de SaveFavo website te plaatsen; en/of (ii) informatie over de gewijzigde voorwaarden naar het email adres van de gebruiker te sturen. U bent veranwoordelijk om op regelmatige basis de Save.Web-Share.nl pagina en de voorwaarden hierop te bekijken om zo op de hoogte te blijven van de wijzigingen. Het voortgezette gebruik van de Dienst nadat de voorwaarden op de website zijn gewijzigd of nadat een email is gestuurd geeft aan dat u instemt met deze gewijzigde voorwaarden. Tevens behoudt SaveFavo zich het recht voor om op enig tijdstip en voor enige reden de Dienst te beperken, wijzigen, beëindigen met of zonder bericht naar u. SaveFavo is niet aansprakelijk indien het recht om de Dienst te wijzigen of te beëindigen uitgeoefend wordt.

8. BEËINDIGING
SaveFavo heeft het recht om met onmiddellijke ingang uw lidmaatschap te beëindigen indien: (a) u de voorwaarden in deze overeenkomst schendt. (b) SaveFavo niet in staat is om de door uw ter beschikking gestelde informatie te verifiëren of authenticeren. (c) De ingegeven informatie niet juist is. (d) SaveFavo besluit om de Dienst te beëindigen. SaveFavo is, zoals reeds eerder aangegeven, op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het beëindigen van de Dienst. U kunt de Dienst direct zonder enige opgaaf van redenen beëindigen. Dit is met onmiddellijke ingang effectief. Indien u niet met deze voorwaarden instemt of enige wijzigingen hierin in de toekomst, of indien u ontevreden wordt over de geleverde service, is uw enige mogelijkheid om: (1) het gebruik van de Dienst te stoppen. (2) SaveFavo te laten weten dat u geen gebruik meer maakt van de Dienst. Op het moment van het opzeggen vervalt het recht op gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang (e). Uw account 60 dagen niet meer gebruikt is.

9. VRIJWARING VAN SCHADE
Hierbij verklaart u dat het gebruik van het portal en eventuele software die u download via het portal, voor uw eigen verantwoordelijkheid is en dat u zelf de enige verantwoordelijke bent voor enige vorm van scahde die aan uw computer en/of uw data aangebracht zouden kunnen worden. SaveFavo neemt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid in deze.

10. AANSPRAKELIJKHEID
In geen enkel geval zal SaveFavo of een partner aansprakelijkheid accepteren voor enige indirect, per ongeluk ontstane schade aan uw appratuur of data, het resultaat zijnde van het gebruik van SaveFavo, inclusief en niet beperkt tot omzetverlies, zelfs als SaveFavo op de hoogte was of zou kunnen zijn geweest van de kans van het optreden van een dergelijk geval. Voor het overige neemt SaveFavo geen verantwoordelijkheid voor enige content die geup- of gedownlaod wordt van de dienst.

11. SCHADELOOSSTELLING
Hiermee verklaart u dat u SaveFavo niet aansprakelijk zult stellen voor enig verlies, kosten, schade, kosten die verzoorzaakt worden door: (a) een claim van een derde partij gebaseerd op infomatie, data en Content door u beschikbaar gesteld op het portal. (b) enige fraude of manipulatie, of een andere vorm van het verbreken van de voorwaarden, door uzelf. (c) een claim van een derde partij tegen SaveFavo als gevolg van uw gebruik van de dienst.

12. ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze overeenkomst valt onder de Nederlandse wetgeving. Als een onderdeel van de overeenkomst ongeldig of niet uit te voeren is, zal dit onderdeel verwijderd worden en zullen de overige onderdelen wel van toepassing blijven. Indien SaveFavo het nalaat te acteren in het geval van het breken van de regels door een gebruiker, betekent dit niet dat daarmee het recht vervalt om dit in de toekomst bij een zelfde of soortgelijke situatie wel doen. Het is niet toegestaan om deze overeenkomst of enige rechten die hieronder vallen over te dragen aan derden. SaveFavo is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de performance, waarvan de oorzaak direct of indirect buiten de scope van SaveFavo ligt. Noodzakelijke berichtgeving in het kader van deze overeenkomst zal verstuurd worden door middel van electronische mail naar het email adres dat u aangegeven hebt tijden de registratie.

13. SPECIALE TOEVOEGING VOOR INTERNATIONAAL GEBRUIK
Gezien het internationale karakter van het internet, stemt u ermee in om u aan alle nationale en lokale regels en wetgeving te houden betreffende het gebruik van het internet en acceptabele content. Deze overeenkomst heeft betrekking op het complete en exclusieve begrip en overeenkomst tussen de partijen, gerelateerd aan het onderwerp en vervangt alle voorgaande voorstellen, overeenkomsten, discussies, etc, tussen de partijen, zowel schriftelijk als mondeling. U stemt ermee in dat u alleen er verantwoordelijk voor bent om de inhoud van deze voorwaarden regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte bent van eventueel gewijzigde zaken.